නවතම ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාත ක්ෂණිකව දැනගන්න
Access the most up-to-date Fixed Deposit interest rates in mere seconds!
නවතම ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාත ක්ෂණිකව දැනගන්න

A comprehensive list has been provided below, of all the licensed finance companies operating in Sri Lanka. Their contact details have been included as well for your convenience. Fipbox will update this list in a routine manner.

Licensed Finance Companies As at 30th June 2018

No

Name & Address

Contact Nos.
1. Abans Finance PLC
456, R A De Mel Mawatha
Colombo 3
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2208888
(94) 11 2575735

finance@abansgroup.com
www.abansfinance.lk
2.

Alliance Finance Co. PLC
Alliance House
84, Ward Place
Colombo 7
Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2673673
(94) 11 2697205
info@alliancefinance.lk">info@alliancefinance.lk
www.alliancefinance.lk
3.

AMW Capital Leasing and Finance PLC
185, Union Place
Colombo 2
Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2446476
(94) 11 2304264
brandon.morris@amwltd.com
www.capitalleasing.lk
4.

Arpico Finance Co.PLC
146, Havelock Road
Colombo 5
Tel.
Fax
E-mail
Website

(94) 11 5553663
(94) 11 2580472
info@rpicofinance.com
www.arpicofinance.com

5.

Asia Asset Finance PLC
76/1, Dharmapala Mawatha
Colombo 3
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5669922/ 5899300
(94) 11 2577477
info@asiaassetfinance.lk
www.asiaassetfinance.lk
6.

Associated Motor Finance Co. PLC
89, Hyde Park Corner
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2687158
(94) 11 2688760
info@amf.lk
www.amf.lk
7. Bimputh Finance PLC
362, Colombo Road, Pepiliyana
Boralesgamuwa
Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5390000
(94) 11 5550368
ho@bimputhfinance.com
www.bimputhfinance.com
8. BRAC Lanka Finance PLC
481, T B Jayah Mawatha
Colombo 10
Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5889000
(94) 11 2662875
info@braclanka.com
www.lolc.lk
9. Central Finance Co.PLC
270, Vauxhall Street
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 81 2227000/ 11 2300555
(94) 81 2232047/ 11 2300441
cenfin@cf.lk
www.cf.lk
10. Citizens Development Business Finance PLC
123, Orabipasha Mawatha
Colombo 10
Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 11 7388388
(94) 11 2429888
cdb@cdb.lk
www.cdb.lk
11.

Colombo Trust Finance PLC
123, Hunupitiya Lake Road
Colombo 2

Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 11 4317317
(94) 11 2389411
asanga@dialog.lk
www.ctf.lk
12. Commercial Credit & Finance PLC
106, Yatinuwara Veediya
Kandy
Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 81 2000000
(94) 81 2234977
ccl@cclk.lk
www.cclk.lk
13. Commercial Leasing & Finance PLC
68, Bauddhaloka Mawatha
Colombo 4
Tel
Fax
E-mail
Website
(94) 011 4526526
(94) 011 4526517
info@clc.lk
www.clc.lk
14.

ETI Finance Ltd
114, Ward Place
Colombo 7
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5323323
(94) 11 2674435
info@eti.lk
www.eti.lk
15. HNB Grameen Finance Ltd
HNB Grameen Building
168, Nawala Road
Nugegoda
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2176262
(94) 11 2176263
info@hnbgrameen.lk
www.hnbgrameen.lk
16. Ideal Finance Ltd.
299,Dr. Colvin R De Silva Mawatha
Union Place
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2396060
(94) 11 2396757
info@idealfinance.lk
www.idealfinance.lk
17. Kanrich Finance Ltd
69, Ward Place
Colombo 7
Tel.
Fax
E-mail
website
(94) 11 2685656 / 4381381
(94) 11 4717784
info@kanrich.lk
www.kanrich.lk
18. Lanka Credit and Business Finance Ltd.
(Formerly, City Finance Corporation Ltd.)
76, S. De S. Jayasinghe Mawatha
Kohuwela
Nugegoda
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2825404-6
(94) 11 2825404-5
leelanandalcbl@gmail.com
-
19. L B Finance PLC
20, Dharmapala Mawatha
Colombo 3
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2155000
(94) 11 2564488
mails@lbfinance.lk
www.lbfinance.com
20. LOLC Finance PLC
100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha
Rajagiriya
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5880100
(94) 11 2865606
lofin@lankaorix.com
www.lolcfinance.com
21. Melsta Regal Finance Ltd.
851, Dr.Danister De Silva Mawatha
Colombo 14
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5200100
(94) 11 5200111
info.regal@melsta.com
www.melstaregalfinance.lk
22. Mercantile Investments & Finance PLC
236, Galle Road
Colombo 3
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2343720-7
(94) 11 2434524/ 112434623
mercantile@mi.com.lk
www.mi.com.lk
23. Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC
Bank of Ceylon Merchant Tower
28, St.Michael’s Road
Colombo 3
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 4711711
(94) 11 4711716
mbslbank@mbslbank.com
www.mbslbank.com
24. Multi Finance PLC
100, Buthgamuwa Road
Rajagiriya
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5500600
(94) 11 4645564
info@multifinance.lk
www.multifinance.lk
25. Nation Lanka Finance PLC
28, Dickmans Road
Colombo 5
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 4760800
(94) 11 4760867
info@nlfplc.com
www.nationlanka.com
26. Orient Finance PLC
75, Kumaran Ratnam Road
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 7577577
(94) 11 7577511
orientfinance@orient.lk
www.orientfinance.lk
27. People's Leasing & Finance PLC
1161, Maradana Road
Colombo 8
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2631631
(94) 11 2481105/ 2631190
plclease@plc.lk
www.plc.lk
28. People's Merchant Finance PLC
21, Nawam Mawatha
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2300191/4, 7666333
(94) 11 2300190/ 7666399
info@pmb.lk
www.pmb.lk
29.

Prime Finance PLC
61, D S Senanayake Mawatha
Colombo 8
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2679285-7
(94) 11 2679284
info@primefinance.lk
www.primefinance.lk
30. Richard Pieris Finance Ltd.
69, Hyde Park Corner
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5900600
(94) 11 2680775
info@rpfinancelk.com
www.rpfinancelk.com
31. Sarvodaya Development Finance Ltd.
"Arthadharma Kendraya"
45, Rawatawatte Road
Moratuwa
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5444666
(94) 11 2655122
info@sdf.lk
www.sarvodayafinance.lk
32. Senkadagala Finance PLC
267, 2nd Floor
Galle Road
Colombo 3
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2301301
(94) 11 2301937
senk@senfin.com
www.senfin.com
33. Serendib Finance Ltd
187, Katugastota Road
Kandy
Tel.
Fax
E-mail
Website

(94) 81 2213498
(94) 81 2224521
serendibfinance@sltnet.lk
www.serendibfinance.lk

34. Singer Finance (Lanka) PLC
80, Nawam Mawatha
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2303717
(94) 11 2303715
singer@singersl.com
www.singersl.com
35. Sinhaputhra Finance PLC
11, Hill Street
Kandy
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 81 5555555
(94) 81 2203403
info@sinhaputhra.lk
www.sinhaputhra.lk
36. Siyapatha Finance PLC
46/12,"Sayuru Sevana"
Nawam Mawatha
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
website
(94) 11 7605605
(94) 11 7605606
samanh@siyapatha.lk
www.siyapatha.lk
37. Softlogic Finance PLC
13, De Fonseka Place
Colombo 4
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2359600/700
(94) 11 2359799
info@softlogicfinance.lk
www.softlogicfinance.lk
38. Swarnamahal Financial Services PLC
5, R A De Mel Mawatha
Colombo 4
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2556160-5
(94) 11 2595061
info@sfs.lk
www.sfs.lk
39. The Finance Co PLC
"The Finance House"
55, Lauries Place
R A De Mel Mawatha
Colombo 4
Tel.
Fax
E-mail
Website

(94) 11 2557888
(94) 11 2580085
info@thefinance.lk
www.thefinance.lk

40. The Standard Credit Finance Ltd
277, Union Place
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 5370370
(94) 11 5371371
info@standardcredit.lk
www.standardcredit.lk
41. TKS Finance Ltd
245, Dharmapala Mawatha
Colombo 7
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 4799999
(94) 11 4799912
tks@tksfinance.com
www.tksfinance.com
42. Trade Finance & Investments PLC
459, Union Place
Colombo 2
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 2688421-2
(94) 11 2699226
tradefi@sltnet.lk
www.tfil.lk
43. U B Finance Co. Ltd
10,Daisy Villa Avenue
Colombo 4
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 4468888
(94) 11 2508517
info@ubf.lk
www.ubf.lk
44. Vallibel Finance PLC
310, Galle Road
Colombo 3
Tel.
Fax
E-mail
Website
(94) 11 4393100
(94) 11 4393129
info@vallibelfinance.com
www.vallibelfinance.com
(a) Banking operations are yet to commence.